Sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi?

Đánh giá bài viết

Sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi?

Sự sinh sản vô tính mọc chồi ở thủy tức và san hô cơ bản là giống nhau. Chúng chi khác nhau ở chỗ: Ở thủy tức khi trưởng thành, chồi tách ra đế sống độc lập. Còn ở san hô, chồi vẫn dính với cơ thể mẹ và tiếp tục phát triển đế tạo thành tập đoàn.

Loading...
Loading...
Xem thêm:  Hãy nêu cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với điều kiện sống.