Hãy xác định trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa ií Việt Nam) hai đồng bằng lớn của nước ta và các đồng bằng nhỏ hẹp ở Duyên hài miền Trung.

– Hai đồng bằng lớn: đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông cửu Long.

Loading...

– Các đồng bằng nhỏ hẹp ở Duyên hải miền Trung:

+ Đồng bằng Thanh – Nghệ – Tĩnh.                   «

+ Đồng bằng Bình – Trị – Thiên.

+ Đồng bằng Nam – Ngãi – Định.

+ Đồng bằng Phú Yên – Khánh Hòa.

+ Đồng bằng Ninh Thuận – Bình thuận.

Loading...
Xem thêm:  Trình bày khái quát quá trình xâm lược các nước Đông Nam Á của thực dân phương Tây?