Giải Toán lớp 2 bài 15,16,17,18 trừ đi một số

Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 2 bài 15,16,17,18 trừ đi một số

Bài 1. Tính:

Loading...

Giải Toán lớp 2 bài 15,16,17,18 trừ đi một số

Bài giải

a) 7, 6, 8, 9, 10

b) 7, 9, 8, 9, 8

c) 9, 6, 4, 8, 12

Bài 2. Mỗi số 7, 8, 9 là kết quả của phép tính nào?

Giải Toán lớp 2 bài 15,16,17,18 trừ đi một số

Bài giải

Loading...

Giải Toán lớp 2 bài 15,16,17,18 trừ đi một số

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Lít