Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương 3 Hình học 12

Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương 3 Hình học 12

Bài 1 (trang 91 SGK Hình học 12): Cho bốn điểm A(1; 0; 0), B(0; 1; 0), C(0; 0; 1), D(-2; 1; -1)

Loading...

a)Chứng minh A, B, C, D là bốn đỉnh của một tứ diện.

b)Tìm góc giữa hai đường thẳng AB và CD

c)Tính độ dại đường cao của hình chóp A.BCD

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương 3 Hình học 12

Bài 2 (trang 91 SGK Hình học 12): Cho mặt cầu (S) có đường kính là AB biết rằng A(6; 2; -5), B(-4; 0; 7)

a)Tìm tọa độ tâm I và bán kính r của mặt cầu (S).

b)Lập phương trình của mặt cầu (S).

Loading...

c)Lập phương trình của mặt phẳng (α) tiếp xúc với mặt cầu (S) tại điểm A

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương 3 Hình học 12

Bài 3 (trang 92 SGK Hình học 12): Cho bốn điểm A(-2; 6; 3), B(1; 0; 6), C(0; 2; -1), D(1; 4; 0)

a)Viết phương trình mặt phẳng (BCD). Suy ra ABCD là một tứ diện.

b)Tính chiều cao AH của tứ diện ABCD.

c)Viết phương trình mặt phẳng (α) chứa AB và song song với CD.

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương 3 Hình học 12

Bài 4 (trang 92 SGK Hình học 12): Lập phương trình tham số của đường thẳng:

Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương 3 Hình học 12

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương 3 Hình học 12

Bài 5 (trang 92 SGK Hình học 12): Cho mặt cầu(S) có phương trình (x – 3)2 + (y + 2)2 + (z – 1)2 = 100 và mặt phẳng (α) có phương trình 2x – 2y – z + 9 = 0. Mp(α) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn (C). Hãy xác định tọa độ tâm và tính bán kính của đường tròn (C).

Xem thêm:  Giải Toán lớp 11 Bài tập ôn tập cuối năm

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương 3 Hình học 12

Bài 6 (trang 92 SGK Hình học 12):

Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương 3 Hình học 12

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương 3 Hình học 12

Bài 7 (trang 92 SGK Hình học 12):

Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương 3 Hình học 12

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương 3 Hình học 12

Bài 8 (trang 93 SGK Hình học 12):

Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương 3 Hình học 12

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương 3 Hình học 12

Bài 9 (trang 93 SGK Hình học 12): Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm M(1; -1; 2) trên mặt phẳng (α): 2x – y + 2z + 11 = 0.

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương 3 Hình học 12

Bài 10 (trang 93 SGK Hình học 12): Cho điểm M(2; 1; 0) và mặt phẳng (α): x + 3y – z – 27 = 0. Tìm tọa độ điểm M' đối xứng với M qua (α).

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương 3 Hình học 12

Bài 11 (trang 93 SGK Hình học 12): Viết phương trình đường thẳng ∆ vuông góc với mặt phẳng tọa độ Oxz và cắt hai đường thẳng:

Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương 3 Hình học 12

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương 3 Hình học 12

Bài 12 (trang 93 SGK Hình học 12): Tìm tọa độ điểm A' đối xứng với điểm A(1; -2; -5) qua đường thẳng có phương trình

Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương 3 Hình học 12

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Ôn tập chương 3 Hình học 12