Giải Sinh lớp 7 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày

Giải Sinh lớp 7 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày
5 (100%) 480 votes

Giải Sinh lớp 7 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày

Bài 1: Trùng biến hình sổng ở đâu và di chuyển, bắt mồi, tiêu hoá mồi như thế nào?

Loading...

Lời giải:

Trùng biến hình sống ớ mặt bùn trong các hồ tù hay hồ nước lặng, dôi khi chung nổi lẫn vào lớp váng trôn mật các ao hồ.

Trùng biên hình lã cơ thể đơn bào, di chuyển bằng chân giả do sự chuyển động của chất nguyên sinh tạo thành.

Trùng biến hình bắt mồi (tảo, vi khuân, vụn hữu cơ,…) bằng cách tạo ra chân giả bao vây mồi, rồi hình thành không bào tiêu hóa để tiêu hóa mồi.

Bài 2: Trùng giày di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hoá và thải bã như thế nào?

Lời giải:

Trùng giày di chuyên vừa tiên vừa xoay nhờ các lông bơi rung động theo kiêu lần sóng và mọc theo vòng xoắn quanh cơ thể.

Thức ăn (gồm vi khuẩn, vụn hữu cơ,…) được lông bơi dồn về lỗ miệng. Thức ăn qua miệng và hầu dược vo thành viên trong không bào tiêu hóa. Sau đó không bào tiêu hóa rời hầu di chuyến trong cơ thể theo một quỹ đạo nhất định. Enzim tiêu hóa biến thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh. Chất bã được thải ra ngoài qua lỗ thoát ờ thành cơ thế.

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 7 Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ

Loading...

Bài 3: Cơ thể trùng giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình như thế nào?

Lời giải:

Giải Sinh lớp 7 Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày