Giải Sinh lớp 7 Bài 30: Ôn tập phần 1: Động vật không xương sống

Đánh giá bài viết

Giải Sinh lớp 7 Bài 30: Ôn tập phần 1: Động vật không xương sống

Bài 1: Lấy ví dụ về các đặc điểm của các đại diện để chứng minh sự đa dạng của động vật không xương sống.

Loading...

Lời giải:

Sự đa dạng của động vật không xương sống được thể hiện qua các đặc điểm ở bảng sau:

Giải Sinh lớp 7 Bài 30: Ôn tập phần 1: Động vật không xương sống Giải Sinh lớp 7 Bài 30: Ôn tập phần 1: Động vật không xương sống

Bài 2: Lấy ví dụ để chứng minh sự thích nghi của động vật không xương sống.

Lời giải:

Giải Sinh lớp 7 Bài 30: Ôn tập phần 1: Động vật không xương sống Giải Sinh lớp 7 Bài 30: Ôn tập phần 1: Động vật không xương sống

Bài 3: Lấy ví dụ để nêu lên tầm quan trọng của động vật không xương sống đối với con người.

Tầm quan trọng của động vật không xương sống đối với con người là:

Loading...

– Làm thực phẩm: Tôm, cua, mực, vẹm.

– Có giá trị xuất khẩu: tôm, mực.

– Có giá trị dinh dưỡng, chữa bệnh: Ong, mật ong

– Tuy nhiên, cũng có một số động vật không xương sống gây hại cho cây trồng (ốc sên, nhện đỏ, sâu hại…) và một số gây hại cho người và động vật (sán dây, giun đũa, chấy…).

 

Bài 4: Nêu đặc điểm chung của từng ngành động vật không xương sống.

Lời giải:

Giải Sinh lớp 7 Bài 30: Ôn tập phần 1: Động vật không xương sống

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 7 Bài 15: Giun đất