Trình bày suy nghĩ về ý kiến được nêu trong đoạn trích: Cũng giống như những con đường trên mặt đất, kỳ thực, trên mặt đất vốn làm gì có…